telefon_994_alt
Zmiana systemu bilingowego - informacje
.
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pagesINFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że godnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Czysta 5.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacjiw Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pod adresem email odo@pwik.czechowice-dziedzice.pl
W JAKIM CELU PWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a PWiK a są to między innymi:

 • - zawarcie umowy
 • - realizacja umowy
 • - świadczenie usług
 • - przejmowanie urządzeń wodociągowych
 • - roszczenia

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • - art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
 • - art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
 • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji, wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa"

- art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora"
Przykładowe cele takiego przetwarzania to między innymi:

 • -wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie należących do Spółki,
 • -marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • -dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

KOMU PWiK POWIERZA DANE OSOBOWE?

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 •  - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 •  - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 •  - podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 •  - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
JAK DŁUGO PWIK PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE?

Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 •  Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o  stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
rodo_banner