telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
logo_poziom_FE_i_UE


Informacje o Projekcie


Dnia 21.01.2016 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę nr XIX/170/16 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – Etap 2” wraz z opracowanymi planami taryfowymi oraz wieloletnią prognozą dopłat do taryf. Tym samym Rada Miejska wyraziła wsparcie dla działań związanych z aplikowaniem o wsparcie finansowe dla działań inwestycyjnych w ramach projektu, którego Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Ponadto, Rada Miejska zaakceptowała działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach jako podmiotu współrealizującego przedsięwzięcie w zakresie modernizacji sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., końcem lipca br. złożyło w ramach prowadzonego konkursu zamkniętego nr POIiS.2.3/2/2016, wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- Etap 2” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Instytucją organizującą konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I i II stopnia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs pełniący także rolę Instytucji Wdrażającej, stwierdził, że przedłożony przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną.

Umożliwiło to podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu.


9 marca 2017r. w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanienr POIS.02.02.00-00-0250/16-00 Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. będzie realizowało Projekt wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


W kontekście głównego celu polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Czechowice-Dziedzice i zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, niniejszy Projekt stanowi ciąg dalszy działań zrealizowanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice„, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” będzie drugą tak poważną inwestycją służącą poprawie gospodarki wodno-ściekowej w naszej Gminie. Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem miasto Czechowice-Dziedzice i miejscowości Zabrzeg, Ligota oraz Bronów w granicach Aglomeracji Czechowice – Dziedzice.


Zakres rzeczowy (cel techniczny) w ramach PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach to:

–       budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach nieskanalizowanych i przyłączenie nowych użytkowników w Aglomeracji Czechowice – Dziedzice,

–       budowa 4 instalacji do podczyszczania wód z sieci deszczowej, powstałej w wyniku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej,

–       zabudowa na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach – Dziedzicach agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego, wytwarzającego energię elektryczną z energii cieplnej pochodzącej ze spalania biogazu, w celu podniesienia efektywności energetycznej oczyszczalni, produkowana energia wykorzystana będzie na pokrycie zapotrzebowania na energię obiektów oczyszczalni ścieków,

–       budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków dla specjalistycznych pojazdów obsługujących zbiorczy system odprowadzania ścieków,

–       zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.

Wybudowane zostanie ok. 51,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.


Koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej znajduje się poniżej:

Kontrakt III cz. 1

Kontrakt III cz. 3

Kontrakt IV cz. 1

Kontrakt IV cz. 2

Kontrakt IV cz. 3.1

Kontrakt IV cz. 3.2 i 3.3

 

Zakres rzeczowy w ramach PWiK w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. to:

–       modernizacja sieci wodociągowej przez przebudowa źle funkcjonujących
i nieszczelnych odcinków, co ograniczy straty wody w sieci i poprawi niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Czechowice – Dziedzice,

–       zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki nieszczelności na sieci wodociągowej.

Zmodernizowanych zostanie ok. 24,8 km sieci wodociągowych.

Zadania będą realizowane w systemie „Projektuj i buduj” co oznacza, że Wykonawca wyłoniony w toku przetargu publicznego będzie odpowiadał za wykonanie projektu budowlanego oraz realizacje robót budowlano-montażowych.


Cele społeczno-gospodarcze:

– wzrost poziomu skanalizowania na obszarze Aglomeracji Czechowice-Dziedzice do 99,9%,

– wzrost liczby użytkowników korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków o 4500 RLM,

– liczba mieszkańców korzystających ze zmodernizowanego wodociągu, która wyniesie10335 osób,

– poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,

– poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”, ponieważ pozwoli na zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych oraz ochronę wód. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie jednym z aspektów umożliwiającym dążenie do osiągnięcia celów określonych dla Aglomeracji i objęcia większego obszaru systemem zbiorczej kanalizacji, a tym samym realizacji KPOŚK. Dodatkowo, do realizacji priorytetów Strategii Europa 2020 znaczenie przyczyni się budowa instalacji do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do odbiorników powierzchniowych na końcówkach kanalizacji deszczowej po jej adaptacji z funkcji kanalizacji ogólnospławnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy rzeczowej oszacowany został koszt całej inwestycji, który wynosi ok. 106,3 mln zł.(wraz z VAT), a planowana wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to ok. 53,7 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Beneficjenta:
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 (pim-czdz.pl)