telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

.

Informujemy, iż od 19 września 2020r. obowiązują nowe regulacje ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. z późn. zm.). W związku z powyższym zmianie ulega procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan.

1. Złożenie wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody
 • Inwestor/ Wnioskodawca
 • Biuro Obsługi Klienta – ul. Szarych Szeregów 2 (PIM), lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki
 • Potrzebna jest mapa zasadnicza/plan sytuacyjny (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000) z naniesioną granicą własności nieruchomości
 • Wniosek składany jeśli nie posiadamy informacji o sieci wodociągowej z której można zasilić nieruchomość
2. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
 • Inwestor/ Wnioskodawca
 • Biuro Obsługi Klienta – ul. Szarych Szeregów 2 (PIM), lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki
 • Należy dostarczyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
 • Wniosek składamy, jeżeli posiadamy informację, z jakiego wodociągu istnieje możliwość dostawy wody. Do wniosku dołączony musi być plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
3. Sporządzenie planu sytuacyjnego dla wykonania przyłącza na podstawie uzyskanych
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
 • Inwestor lub wybrany przez Inwestora projektant
 • Do wykonania potrzebujemy kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • W przypadku wyboru przez Inwestora realizacji przyłącza wodociągowego zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), na podstawie warunków technicznych należy wykonać plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwzględniający warunki przyłączenia do sieci wydane przez PWiK.

  Plan sytuacyjny powinien uwzględniać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz zawierać co najmniej:
  a) Trasę projektowanego przyłącza wodociągowego z domiarami do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu;
  b) Szczegółowy opis punktów charakterystycznych (włączenie, zasuwa, zmiany kierunków, podejście do budynku) w zakresie armatury oraz kształtek (materiał, średnica, producent itd.);
  c) Długości poszczególnych odcinków przyłącza wraz z średnicami;
  d) Oznaczenie ewentualnych zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego wynikających z uzgodnień branżowych dysponentów sieci oraz z wytycznymi PWiK;
  e) W przypadku lokalizacji wodomierza głównego w budynku rzut przyziemia wraz z opisem pomieszczenia w którym będzie zlokalizowany;
  f) W przypadku lokalizacji wodomierza głównego w studzience, jej lokalizację.

  Przykładowy plan sytuacyjny: Wzór planu
4. Złożenie wniosku o zatwierdzenie zgodności planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi
wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego określonego
przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
 • Inwestor
 • Biuro Obsługi Klienta – ul. Szarych Szeregów 2 (PIM), lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki
 • Zabieramy ze sobą plan sytuacyjny sporządzony zgodnie z punktem 3
 • PWiK wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego, minimum 14 dni roboczych przed rozpoczęciem robót. Warunkiem przystąpienia do budowy przyłącza jest posiadanie przez Inwestora zatwierdzonego planu sytuacyjnego. PWiK przystąpi do nadzoru budowy przyłącza wodociągowego pod warunkiem złożenia kompletnego planu sytuacyjnego oraz oświadczenia o posiadaniu przez Inwestora:
  a) Pisemnych zgód na wejście w teren oraz lokalizację przewodu wodociągowego wydane przez prawowitych właścicieli wszystkich działek w których ww. przewód będzie posadowiony oraz ich pisemne zgody na nieodpłatne korzystanie z tych nieruchomości w celu usuwania awarii oraz świadczenia usług dostawy wody przez PWiK;
  b) Uzgodnienia trasy przyłącza wodociągowego z gestorami innych sieci lub protokół z Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miejski w Czechowicach-Dziedzicach;
  c) Zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym wydaną przez administratora drogi.
5. Wykonanie przyłącza wodociągowego
 • Inwestor zleca wykonanie przyłącza wybranemu wykonawcy. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. planem sytuacyjnym.
 • Istnieje możliwość wykonania przyłącza wodociągowego przez PWiK po akceptacji wyceny. Wykonane przez PWiK przyłącze objęte jest 10 letnią gwarancją, a płatność może zostać rozłożona na dogodne raty. Bezpłatną wycenę można uzyskać na podstawie wniosku złożonego przez Inwestora
6. Zgłoszenie do P.W.i K. w Czechowicach – Dziedzicach wybudowanego przyłącza do
przeglądu technicznego w otwartym wykopie
 • Inwestor/Wykonawca
 • Biuro Obsługi Klienta – ul. Szarych Szeregów 2 (PIM), lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki
 • PWiK wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, zlecenia odbioru technicznego i wykonania włączenia, wyrażającego gotowość do odbioru przyłącza do 14 dni wcześniej. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy zgłaszać do odbioru częściowego przed ich zasypaniem. Warunkiem odbioru końcowego jest wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z warunkami technicznymi i planem sytuacyjnym oraz uzyskaniem pozytywnych wyników próby ciśnieniowej oraz dezynfekcji. Odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci i przedstawiciela PWiK) potwierdzone protokołem odbioru. W przeciwnym przypadku przyłącze nie zostanie odebrane przez PWiK. Włączenie do sieci wodociągowej, które wykonuje wyłącznie PWiK, następuje wyłącznie po spełnieniu warunków przyłączenia i po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
7. Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego
przyłącza w otwartym wykopie.
 • Inwestor
 • Na miejscu wykonania przyłącza wodociągowego i wykonania podłączenia do sieci wodociągowej
 • W celu zapewnienia należytego świadczenia usług (tj. dostawy wody), Inwestor udostępni Spółce w terminie do trzech miesięcy od daty odbioru technicznego, kompletny operat geodezji powykonawczej przyłącza (mapa pomiaru geodezyjnego ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych na płycie CD, zgodne z wytycznymi PWiK zamieszczonymi na stronie internetowej)
 • Przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia nie podlegają przyłącza, jeżeli ich połączenie z siecią wodociągową znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się przed zakryciem przyłączy. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, należy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do Inwestora (osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci).
8. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę
 • Odbiorca usługi zaopatrzenia w wodę
 • Biuro Obsługi Klienta – ul. Szarych Szeregów 2 (PIM), lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki
 • Należy wypełnić odpowiedni wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę
 • W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, sporządzany i przedkładany jest przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę. Umowa zostaje zawarta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
9. Montaż wodomierza
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z o.o. dokona montażu wodomierza w umówionym z Inwestorem terminie (do 7 dni od dnia podpisania umowy w przypadku małych średnic DN15-20, do 120 dni w przypadku dużych średnic DN25-100)
10. Udostępnienie przez Inwestora do wglądu inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego
przyłącza wodociągowego
 • Inwestor
 • Biuro Obsługi Klienta – ul. Szarych Szeregów 2 (PIM), lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki
 • W celu zapewnienia należytego świadczenia usług (tj. dostawy wody), Inwestor udostępni Spółce w terminie do trzech miesięcy od daty odbioru technicznego, kompletny operat geodezji powykonawczej przyłącza (mapa pomiaru geodezyjnego ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych na płycie CD, zgodne z wytycznymi PWiK zamieszczonymi na stronie internetowej).
 • Przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia nie podlegają przyłącza, jeżeli ich połączenie z siecią wodociągową znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się przed zakryciem przyłączy. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, należy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do Inwestora (osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci).